Termowizja a bezpieczeństwo pożarowe.

Badania termowizyjne są stosunkowo młodą technologią w zastosowaniach cywilnych. Najczęściej są one kojarzone z badaniami budynków na okoliczność strat ciepła i rzeczywiście w tym obszarze zastosowań są nieocenionym narzędziem do kontroli jakości przegród budowlanych.

Istnieją także obszary, w których ta technologia znajduje zastosowanie chociaż nie tak powszechnie jak w budownictwie. Jednym z nich jest zastosowanie kamer termowizyjnych w elektroenergetyce do oceny stanu instalacji i urządzeń elektroenergetycznych. Technologia ta wykorzystywana jest z powodzeniem przez energetykę zawodową (wytwórcy), natomiast jest niedoceniana w obszarze użytkowników instalacji elektrycznych, t.j. wszystkich instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych w obiektach, które są odbiorcami energii elektrycznej.

Funkcją instalacji elektrycznych jest przewodzenie prądu i dostarczanie go do odbiorników końcowych, gdzie energia elektryczna przekształcana jest na inne formy energii (cieplną, mechaniczną). W ciąg instalacji elektrycznych wbudowane są urządzenia niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego jej funkcjonowania, a więc transformatory, styczniki, rozłączniki, bezpieczniki, zaciski, itd. Połączenia instalacji z wymienionymi urządzeniami odbywa się na drodze łączenia mechanicznego w postaci połączenia za pomocą śrub lub połączenia zaciskowego. Z podstaw elektrotechniki wiadomo, że połączenie mechaniczne przewodników prądu tworzy na granicy połączeń warstwę oporową. Warstwa ta pod wpływem utleniania się z czasem i pod wpływem naprężeń mechanicznych wywoływanych zmianami temperatury zwiększa swoją rezystancję, co powoduje dalszy wzrost temperatury w tym miejscu, większe naprężenia i następnie poluźnienie kontaktu. Proces ten trwa do momentu upalenia się styku, a w najgorszym przypadku do zainicjowania pożaru.

Na podstawie danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na wykresie  1 przedstawione zostały dane statystyczne z lat 2000 – 2010 pożarów spowodowanych wadami instalacji elektrycznych lub wadami urządzeń grzejnych, nieprawidłową eksploatacją instalacji lub urządzeń grzejnych oraz elektrycznością statyczną. W obszarach czarnych wykresu zaznaczone zostały liczby pożarów spowodowanych wadami instalacji i urządzeń elektrycznych z wyłączeniem innych wymienionych przyczyn pożarów wynikających z używania energii elektrycznej. Udział tych przyczyn w ogólnej liczbie pożarów od urządzeń elektrycznych bezsprzecznie jest największy i przekracza 80%. Na wykresie 2 zestawiony został udział liczby pożarów spowodowanych wadami instalacji i urządzeń elektrycznych (bez urządzeń grzewczych) oraz ich procentowy udział w ogólnej liczbie pożarów. Średnio w badanych latach wynosił on około 3,74%. Wydaje się ta liczba na pierwszy rzut oka niewielka. Jeśli posłużymy się danymi bezwzględnymi i policzymy średnią liczbę pożarów w ciągu miesiąca spowodowanych wadami instalacji i urządzeń elektrycznych otrzymamy rozkład jak na wykresie 3. Średnia miesięczna z tych lat wynosi 488 pożarów i niewiele odbiega od liczby pożarów w poszczególnych latach.

Pożary, których zarzewiem jest wadliwa instalacja elektryczna lub wadliwe urządzenia elektryczne zdarzają się pomimo obowiązkowych pomiarów w okresie eksploatacji, które obejmują pomiary rezystancji izolacji, uziemienia, skuteczności urządzeń zabezpieczających. Okresowe kontrole obejmują również sprawdzenie doboru przewodów do obciążalności prądowej, nastaw urządzeń zabezpieczających, poprawności połączeń. Zalecane jest również w przypadku wątpliwości dotyczących połączeń przewodów instalacji pomiar rezystancji połączenia – która nie powinna być większa niż rezystancja przewodu o długości 1 m i o przekroju równym najmniejszemu przekrojowi łączonych przewodów. Część tych zabiegów konserwacyjnych wykonywana jest na pracujących (pod napięciem) instalacjach, inne wymagają odłączenia zasilania.

Oszczędności dzięki termomodernizacji

Termomodernizacja domu pozwala oszczędzić ponad 50 proc. energii zużywanej na ogrzewanie. To inwestycje dla zamożnych, bo na modernizację 100-metrowego domu trzeba wydać 20 tys. zł.

Przez najbliższe kilka lat energia w Polsce będzie ciągle drożała – oceniają eksperci. Będzie to efekt m.in. poszukiwania przez wytwórców środków na inwestycje, kosztów ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zwiększonego zużycia drogiej energii ze źródeł odnawialnych. Konsumenci nie mają więc lepszego wyjścia niż oszczędzanie energii, ale ciągle często nie wiedzą, ile i co ich najwięcej kosztuje.

Pracownia Pomiarów Termowizyjnych inż. K.Kruszewski

Pracownia Pomiarów Termowizyjnych inż. K.Kruszewski

Którędy ucieka ciepło

Niestety tylko 4 Polaków na 100 zdaje sobie sprawę z tego, że budynki mieszkalne pochłaniają około 34 proc. energii zużywanej w Polsce i że aż 71 proc. energii jest wykorzystywane na ich ogrzewanie – mówi Marcin Piotrowski, sekretarz generalny MIWO – Stowarzyszenia Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej.

Jasne więc jest, że najwięcej energii i pieniędzy można zaoszczędzić na termomodernizacji domów. Specjaliści oceniają, że na kompleksowej termomodernizacji starszych domów można zaoszczędzić ponad 50 proc. energii zużywanej na ogrzewanie.

Za straty ciepła w największym stopniu odpowiadają ściany i wentylacja, a w następnej kolejności dach i okna – mówi Marcin Piotrowski.

Najlepsze efekty daje kompleksowatermomodernizacja domu, co oznacza jednoczesną wymianę okien, ocieplenie ścian, dachów itd. To jednak nie jest tanie.

– Koszt takich zmian szacujemy na 180-400 zł na jeden metr kwadratowy powierzchni użytkowej domu – mówi Maciej Robakiewicz, prezes zarządu Fundacji Poszanowania Energii (FPE).

Warto zmienić instalację

Według danych MIWO już 1/3 gospodarstw domowych zainwestowała w termomodernizację, ale z ekonomicznego punktu widzenia nie zawsze najbardziej racjonalnie.

– Najbardziej opłacalna jest zmiana instalacji centralnego ogrzewania, a najmniej opłacalna jest wymiana okien, co robimy także ze względu na cechy użytkowe nowych okien, czyli szczelność i dobrą izolację akustyczną – mówi Maciej Robakiewicz.

Koszty remontu domu w celu poszukiwania oszczędności energii w dużej mierze zależą od rodzaju użytych materiałów budowlanych, a różnice cenowe między nimi mogą być znaczne.

– Koszty termomodernizacji niestety rosną, bo rosną ceny materiałów budowlanych i koszty pracy. Ale jednocześnie rosną też ceny energii – podkreśla Marcin Piotrowski.

– Poza tym remont domu poprawia także komfort codziennego życia, a inwestycje podnoszą wartość nieruchomości – dodaje.

Ireneusz Chojnacki

Źródło: Onet.pl

Wsparcie termomodernizacji przez Fundusz Termomodernizacji i Remontów

Premie na przeprowadzenie termomodernizacji przyznaje Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTiR). Warunkiem skorzystania z premii jest zaciągnięcie kredytu w banku komercyjnym na pokrycie kosztów realizacji inwestycji. Część zaciągniętego kredytu spłacana jest ze środków FTiR, co stanowi pomoc finansową dla inwestora. Premia termomodernizacyjna należy się inwestorowi w wysokości 20% wykorzystanej części kredytu, ale nie może być większa niż 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia. Nie może też przekraczać wartości dwuletnich, przewidywanych w audycie, oszczędności kosztów energii. Podstawą przyznania premii termoodernizacyjnej są wyniki audytu energetycznego. Premia termomodernizacyjna przysługuje, jeśli z audytu energetycznego wynika, że realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego spowoduje:

  1. zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania budynków i podgrzewania wody użytkowej:
  • w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy – o co najmniej 10%,
  • w budynkach, w których po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego – o co najmniej 15%,
  • w pozostałych budynkach – o co najmniej 25% lub
  1. zmniejszenie rocznych strat energii w sieciach ciepłowniczych i zasilających je lokalnych źródłach ciepła o co najmniej 25% lub
  2. zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania ciepła w wyniku likwidacji lokalnego źródła ciepła i przyłączenia budynku do źródła scentralizowanego o co najmniej 20 % lub
  3. zamianę źródła energii na źródło odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji – w tym przypadku bez wymaganego minimalnego limitu osiągniętych efektów.

 

Otrzymane wsparcie zwiększa liczbę przeprowadzanych termomodernizacji i remontów budynków w skali kraju. W 2008r. BGK wypłacił 3213 premii termomodernizacyjnych. Średnia wartość premii kształtuje się na poziomie 60 tys. zł. W sumie w skali kraju w 2008 r. wypłacono 187,4 miliona zł z funduszu termomodernizacyjnego w formie premii dla inwestorów. Większość z tych środków (93%) wypłacono na wsparcie termomodernizacji budynków wielorodzinnych, tylko 6% wzięły samorządy na termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

 

Pozostałe przedsięwzięcia, w tym termomodernizacja budynków jednorodzinnych, stanowiły zaledwie 1% ogólnej sumy środków wypłaconych z funduszu termomodernizacyjnego BGK. Ustawa nie pozwala na wielokrotne premiowanie tego samego przedsięwzięcia, stwierdzając, że kredyt nie może być przeznaczony na sfinansowanie prac, na które zaciągnięto inny kredyt, do którego przyznana została premia termomodernizacyjna bądź remontowa, lub jeśli uzyskano już środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. W nowej ustawie zrezygnowano z wymogów dotyczących długości okresu kredytowania i wysokości minimalnego udziału własnego. Co bardzo ważne dla inwestorów indywidualnych, nowa premia termomodernizacyjna jest zwolniona z podatku dochodowego (art. 21 ust. 1 pkt 133 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Autor: Grzegorz Pełka

Źródła:
– Raport Szóste Paliwo. Termolokata- inwestycja w ciepły dom opracowany dla Rockwool.
– Bank Gospodarstwa Krajowego

 

Procedura uzyskania kredytu z dotacją na kolektory słoneczne

NFOŚiGW dysponuje budżetem 300 mln przeznaczonym na dofinansowania do kredytu w latach 2010-2014. 17 czerwca br. nastąpiło podpisanie umowy z sześcioma bankami, które uruchamiają program dopłat do kredytów bankowych na zakup kolektorów słonecznych. Należą do nich :

1.Bank Ochrony Środowiska S.A.
2.Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
3.Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
4.Krakowski Bank Spółdzielczy
5.Mazowiecki Bank Regionalny S.A.
6.Warszawski Bank Spółdzielczy.

Dofinansowanie do kredytu może być przeznaczone na :
1.    Pokrycie kosztów projektu budowlano – wykonawczego;
2.    Zakup:  kolektora słonecznego; zasobnika wodnego; automatyki; aparatury pomiarowej instalacji; ciepłomierza.
3.    Pokrycie kosztów montażu kolektora słonecznego.


Dostawca kolektora słonecznego powinien przedstawić sprawozdanie z jego badań na zgodność z normą PN EN-12975-2, które wykonuje akredytowane laboratorium badawcze, aktualny certyfikat zgodności wydawany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub europejski certyfikat na znak „SOLAR KEYMARK” nadany przez jednostkę certyfikującą.
Kredyty z dotacją nie są przyznawane gdy beneficjent prowadzi działalność gospodarczą.  Jeśli część powierzchni budynku wykorzystywana jest do prowadzenia działalności gospodarczej, to koszty kwalifikowane pomniejsza się proporcjonalnie do udziału powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej w całkowitej powierzchni budynku, np. jeśli działalność gospodarcza prowadzona jest na 20% powierzchni całkowitej, to koszty kwalifikowane zmniejsza sie o 20%. Analogicznie postępuje sie w przypadku wynajmu pomieszczeń. Gdy działalność gospodarcza zajmuje 50 % powierzchni budynku wówczas takie podanie o kredyt z dotacją nie jest w ogóle rozpatrywane.

Etapy uzyskania kredytu z dotacją na kolektory słoneczne
I. Podpisanie umowy o kredyt z bankiem posiadającym umowę z NFOŚiGW
II. Realizacja przedsięwzięcia
III. Wystąpienie do banku o wypłacenie dotacji, poprzez złożenie ostatecznego protokołu odbioru przedsięwzięcia oraz innych dokumentów wymienionych w warunkach umowy o kredyt, które potwierdzają osiągnięcie ekologicznego efektu tożsamego z efektem rzeczowym. Wskaźnikiem osiągnięcia efektu ekologicznego jest powierzchnia całkowita kolektora słonecznego w m2.

Wnioski o dotację wraz z wnioskami o kredyt rozpatrywane są w trybie ciągłym, wg kolejności wpływu. Spłata części kapitału następuje poprzez przekazanie dotacji przez NFOŚiGW na podstawie wystąpienia banku, który potwierdza zrealizowanie przedsięwzięcia. Beneficjent zobowiązany jest jedynie do pokrywania należności publiczno – prawnych związanych z dofinansowaniem przedsięwzięcia ( podatek dochodowy ) .

WAŻNE :
Środki z kredytu z dotacją wypłacane są bezgotówkowo. Przekazywane są one bezpośrednio na konto wykonawcy lub dostawcy dóbr i usług na podstawie wystawionych faktur. Wysokość kredytu z dotacją może wynieść nawet 100% poniesionych kosztów przedsięwzięcia z jednym zastrzeżeniem: koszt jednostkowy nie może przekroczyć 2500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora.

Źródło : Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji
Część 3) – Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych

Fakty i mity o styropianie

Styropian stosowany jako materiał izolacyjny posiada wszystkie te cechy, które sprawiają że w ostateczności jest on bardzo dobrym izolatorem. Wykorzystanie tego materiału zgodnie z jego przeznaczeniem, pozwala na uzyskanie bardzo dobrego docieplenia o nawet kilkudziesięcio letniej trwałości.

Podstawowymi zaletami styropianu, przemawiającymi na jego korzyść jest to, że nie starzeje się, nie butwieje oraz nie gnije a zatem nie znika on z biegiem lat.  Oczywiście dotyczy to styropianu zabezpieczonego przed działaniem promieniowania UV. W przypadku odwrotnym, gdy nie jest on zabezpieczony stwierdzono, że styropian żółknie oraz kruszy się w miarę upływu czasu. Dlatego bardzo istotne jest, by płyty styropianowe, które są stosowane do dociepleń zewnętrznych były zabezpieczone przed wpływami warunków atmosferycznych.

Znikanie styropianu jest zjawiskiem związanym ze specyficzną budową styropianu charakterystyczną dla tworzyw piankowych, a także z właściwościami polistyrenu  (wytrzymałość termiczna oraz odporność chemiczna). Styropian jest odporny na działanie temperatur, które nie przekraczają 80 stopni C. Powyżej tej temperatury następuje mięknięcie  i topienie się materiału.

Odporność styropianu na czynniki chemiczne przedstawione są  poniżej:

Woda, woda morska, roztwory soli  –  Odporny
Najpowszechniejsze materiały budowlane, np. wapno, cement, gips, anhydryt   –  Odporny
Alkalia, takie jak ług potasowy, amoniak, woda wapienna  –   Odporny
Mydło, roztwory środków powierzchniowo-czynnyc –   Odporny
Kwas solny (35%)  –  Odporny
Kwas azotowy (do 50%)  –  Odporny
Kwas siarkowy (do 95%) –   Odporny
Słabe i rozcieńczone kwasy, kwas mlekowy, kwas węglowy, kwas humusowy (woda borowinowa)  –  Odporny
Sole, nawozy (saletra wapniowa, naloty na tynku, nalotyna metalu)  –  Odporny
Bitum  –  Odporny
Mleko –   Odporny
Olej silikonowy  –  Odporny
Alkohole, np. alkohol metylowy, alkohol etylowy (spirytus)  –  Odporny
Olej jadalny  –   Warunkowo odporny
Olej parafinowy, wazelina, olej do silników wysokoprężnych  –  nieodporny
Produkty ze smoły –   nieodporny
Zimny bitum i bitumiczna masa szpachlowa z rozpuszczalnikiem –   nieodporny
Rozpuszczalniki organiczne, takie jak aceton, octan etylu, benzen, ksylen, trójchloroetylen, czterochlorometan, terpentyna  – nieodporny
Nasycone węglowodory alifatyczne, np. cykloheksan, benzyna oczyszczona, benzyna lakowa   – nieodporny
Paliwo gaźnikowe (benzyna normalna i benzyna super).  –  nieodporny

Oddychalność ścian to  zjawisko najczęściej tłumaczone jako proces dyfuzyjnego transportu pary wodnej przez budowlaną przegrodę. Proces ten jest korzystny z uwagi na ochronę pomieszczenia przed nadmierną wilgocią, która bardzo często prowadzi do rozwoju pleśni oraz grzybów.

Źródło: http://www.termomodernizacja.com.pl

Ciepły dom

Chcąc wybudować energooszczędny dom warto zwrócić uwagę na trudne miejsca i szczególnie dobrze je zabezpieczyć. Warto wiedzieć, którędy ucieka ciepło z domu i jak można temu przeciwdziałać.

1. Co to znaczy, że dom jest dobrze izolowany?

Dom dobrze izolowany to taki, w którym istnieje niskie zapotrzebowanie na ciepło do dogrzewania. Taki dom posiada ściany o współczynnikach gwarantujących, że wytworzone w nim ciepło nie ucieknie; że ma się szczelne okna, szyby termoizolacyjne; efektywną wentylację.

 

2. Co jest miarą dobrze zaizolowanego domu?

Miarą dobrze zaizolowanego domu jest wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło „E”. Wskaźnik ten informuje o ilości potrzebnego ciepła do ogrzania domu w standardowym okresie grzewczym. Aby precyzyjnie określić jego wartość należy oszacować inny współczynnik – „U”, czyli wartość przenikania ciepła wszystkich przegród budowlanych oraz ich powierzchnię. Budynek uznaje się za energooszczędny, gdy wartość „E” nie przekracza 70 kWh//(m2*rok), czyli 26 kWh/(m3*rok).

 

3. Co powoduje, że ciepło ucieka z domu?

Ubytki ciepła powodowane są jego przenikaniem poprzez przegrody zewnętrzne, tj.: dach, ściany, okna, podłogę, a także spowodowane są otwieraniem drzwi wejściowych, garażowych czy występowaniem w budynku różnego rodzaju niepożądanych nieszczelności. Oprócz tego energia / ciepło wydatkowane jest na ogrzewanie powietrza dochodzącego do budynku w wyniku pracy urządzeń wentylacyjnych.

 

4. Którędy ciepło ucieka najszybciej?

Fotografia domu źle izolowanego (zobacz zdjęcie link) wyraźnie pokazuje, którędy ciepło ucieka najszybciej. Najbardziej narażone na przenikanie ciepła są:

ściany – 35%

dach – 30%

okna i drzwi – 20%

fundamenty i piwnica – 15%

Te miejsca w szczególności powinny być dobrze zaizolowane.

 

5. Jakie materiały należy wykorzystać, aby dobrze zabezpieczyć swój dom przed utratą ciepła?

Ponieważ największe straty ciepła wynikają z przenikania ciepła przez ściany i dach domu, dlatego trzeba zadbać o ich staranne docieplenie odpowiednio grubą warstwą izolacji termicznej. Standardem jest ocieplenie ścian styropianem lub wełną mineralną grubości 8-15 cm warstwy izolacji.

Zgodnie z prawami fizyki ciepłe powietrze we wnętrzu budynku unosi się, dlatego równie ważne jak izolacja ścian, znaczenie ma izolacja dachu – zalecana warstwa minimum 20 cm.

 

6. Czy wielkość i kształt domu ma znaczenie przy izolacji budynku?

Najlepszym rozwiązaniem, z punktu widzenia izolowania domu, jest budowa na planie prostokąta, z prostym dwu-, a najlepiej jednospadowym dachem, bez wykuszy i lukarn. Ponieważ do największej ilości strat ciepła dochodzi w narożnikach i załamaniach przegród, im mniej takich miejsc, tym lepiej.

Z punktu widzenia powierzchni domu, dużo mniejsze ubytki ciepła notuje się w domach piętrowych wraz z poddaszem użytkowym niż w budynkach parterowych, gdzie powierzchnia dachu jest największa w stosunku do powierzchni użytkowej. Jeśli zależy nam na budowie energooszczędnego domu niech będzie on piętrowy.

Źródło: http://www.termodom.pl

 

Koszty ogrzewania budynków

Ocenia się, że w krajach Unii Europejskiej zużycie energii w budynkach kształtuje się obecnie na poziomie około 40 % całkowitego zużycia energii. W budynkach mieszkalnych energia jest zużywana przede wszystkim na ogrzewanie i ewentualnie chłodzenie pomieszczeń (około 60 %), podgrzanie wody (około 25 %) oraz przygotowanie posiłków, oświetlenie pomieszczeń i zasilanie domowych urządzeń elektrycznych (pozostałe 15%).

W budynkach usługowych (użyteczności publicznej) udział zużycia energii w celu ogrzania i chłodzenia pomieszczeń jest zbliżony do wyżej wymienionego, przy większym udziale energii do zapewnienia oświetlenia i pracy urządzeń elektrycznych.

Koszt ogrzewania zależy od cen energii i paliw na rynku światowym. Szczególny wzrost cen w ostatnich latach zanotowano w odniesieniu do ropy i gazu, które w znacznym stopniu wahają się w zależności od bieżącej sytuacji politycznej na świecie. Widoczny jest również ogólny trend wzrostu cen energii wynikający z nieustannego rozwoju globalnej gospodarki, który pomimo zwiększonej efektywności wykorzystania przekłada się na rosnące potrzeby dostaw energii.

Koszt ogrzewania budynku o określonej jakości energetycznej będzie różny w zależności od warunków klimatycznych w odniesieniu do jego lokalizacji, a w konkretnym sezonie grzewczym wynika z jego długości i surowości (rys 1). Na rys. 1 przedstawiono przykładową charakterystykę zapotrzebowania na moc cieplną do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody, w zależności od temperatury zewnętrznej.

Orientacyjne, aktualne koszty ogrzania jednego metra kwadratowego budynku mieszkalnego o jakości odpowiadającej obowiązującym wymaganiom technicznym dotyczącym oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, w przeciętnych warunkach sezonu grzewczego w Polsce, w zależności od zastosowanego źródła energii, zilustrowano na wykresie pokazanym na rys. 2.

Ocenia się, że w starszych budynkach, niespełniających wymagań stawianych współczesnym budynkom, koszt ogrzania jednego metra kwadratowego może być do około 2,5 razy wyższy. Aby utrzymać miesięczne koszty ogrzewania takiego budynku na racjonalnym poziomie część właścicieli nieruchomości decyduje się na niedogrzewanie pomieszczeń, a więc na użytkowanie w warunkach dyskomfortu cieplnego.

Źródło: http://www.termodom.pl

Indukcyjna czy gazowa – gdzie większe oszczędności ?

Pokusiliśmy się o ciekawe doświadczenie, które jednoznacznie pokazuje wady i zalety gazowych i indukcyjnych kuchenek – z punku widzenia strat ciepła.

Kuchenka gazowa:

Pracownia Pomiarów Termowizyjnych inż. K.Kruszewski

Pracownia Pomiarów Termowizyjnych inż. K.Kruszewski

Pracownia Pomiarów Termowizyjnych inż. K.Kruszewski

Pracownia Pomiarów Termowizyjnych inż. K.Kruszewski

Garnek o specjalnej konstrukcji dna, przystosowany do użycia na płycie indukcyjnej. W tym przypadku użyty na kuchni gazowej. Charakterystyczne jest to, że temperatura maksymalna przekracza znacznie +400⁰C (poza zakresem pomiarowym kamery) i jest to temperatura spalania gazu. Wartość temperatury dna garnka  w zależności od położenia waha się od 250⁰C÷350⁰C. Oznacza to, że znaczna część energii o wysokiej temperaturze rozpraszana jest do otoczenia – to co widzimy jest energią straconą ponieważ trafiła ona do naszego oka, a nie do garnka. Wymiana energii w tym przypadku zachodzi na drodze konwekcji pomiędzy gorącymi spalinami gazu, a materiałem garnka. Ta sama ilość wody gotuje się około 2 razy dłużej niż użycie kuchni indukcyjnej przy użyciu bardzo wysokiej temperatury źródła ciepła.

a teraz kuchenka indukcyjna:

Pracownia Pomiarów Termowizyjnych inż. K.Kruszewski

Pracownia Pomiarów Termowizyjnych inż. K.Kruszewski

Pracownia Pomiarów Termowizyjnych inż. K.Kruszewski

Pracownia Pomiarów Termowizyjnych inż. K.Kruszewski

Ten sam garnek na kuchni indukcyjnej z temperaturą zmierzoną po zagotowaniu tej samej ilości wody jak w doświadczeniu powyżej. Maksymalna wartość temperatury garnka wynosiła +84,6⁰C. Ciepło generowane jest bezpośrednio w materiale dna garnka i w całej jego objętości. W stosunku do poprzedniego sposobu nie ma wymiany ciepła na drodze konwekcji, którą charakteryzuje niska sprawność oraz wypromieniowania do otoczenia części energii pochodzącej ze spalania gazu. Wąskie pasmo rozgrzanego dna, które widzimy jest energią rozpraszaną ale zajmuje znacznie mniejszą powierzchnie i posiada znacznie niższą temperaturę.

W skrócie – kuchenki indukcyjne są bardziej wydajne, szybsze i oszczędzają energię również poprzez szybsze podgrzanie potrawy.

Związek prysznica z alergią czyli o roli termowizji w codziennym życiu.

Kamery termowizyjne, powszechnie używane do sprawdzania izolacji termicznych budynków, mają, o czym niewiele osób wie, także inne, szersze zastosowanie, które może zainteresować np. .. alergików.  Aby bliżej przyjrzeć się ich, w zasadzie, nieograniczonym możliwościom, inż. Krzysztof Kruszewski z Pracowni Pomiarów Termowizyjnych przedstawia autentyczną historię, która wydarzyła się na jednym z warszawskich osiedli a dotyczyła dwóch, położonych blisko siebie, mieszkań.

Pracownia Pomiarów Termicznych inż. Krzystzof Kruszewski

Od trzech lat w obu mieszkaniach występował problem zawilgocenia ścian. Zawilgocenie objawiało się złuszczaniem farby zaczynając od podłogi w górę do wysokości około 60 cm i występowało niezależnie od pory roku. Administrator sprawdził wszystkie instalacje wodne w tych mieszkaniach jak i w mieszkaniach sąsiednich. Były szczelne. Przeprowadzone dochodzenie przy użyciu kamery termowizyjnej wskazało źródło przecieku i doprowadziło do łazienki jednego z mieszkań, w której nieskuteczna była izolacja między wanną a ścianą.

Właściciele mieszkania bardzo często korzystali z wannowego prysznica. Woda przez nieszczelność przedostawała się pod wannę, gdzie poziom podłogi był niższy o około 2 cm od poziomu terakoty w łazience. Ilość wody jaka gromadziła się pod wanną była na tyle mała, że nie wylewała się na posadzkę w łazience ale i tak tworzyła 30 litrową kałużę pod wanną.

Dostarczana podczas każdego prysznica woda przenikając przez wykonane z gipsu ściany łazienki rozpływała się pod podłogą każdego mieszkania.  Wykrycie wycieków dodatkowo komplikowała drewniana podłoga ułożona… na wykładzinie dywanowej położonej bezpośrednio na wylewce betonowej.  Aby tego było mało, na poziomie poniżej znajdował się garaż, który oddzielał mieszkanie stropem o znacznej grubości, co nie dawało oznak nieszczelności od spodu.

Przykryta podłogą wykładzina stanowiła znakomity „przewodnik” wody, która rozprowadzała po całym mieszkaniu nie zostawiając śladów na wierzchu.

Mokra wykładzina dotykając ścian gipsowych chętnie oddawała wodę, a gips bardzo chętnie ją absorbował, co dawało ślady na ścianach w postaci złuszczeń farby. Proces wymiany wody między wykładziną, a ścianą trwał od trzech lat z intensywnością zależną od częstotliwości używania prysznica. Czas ten był wystarczająco długi aby doszło także do wyhodowania w wykładzinie potężnych kolonii grzybów i pleśni, które miały wręcz idealne warunki do rozmnażania się: wilgoć, ciepło i ciemność.   Jak wiemy grzyby i pleśnie kiedy już zawładną otoczeniem zaczynają się rozmnażać. Efektem rozmnażania są zarodniki. Ponieważ są bardzo małe i lekkie unoszą się w powietrzu w poszukiwaniu środowiska do dalszego zasiedlenia. Takim miejscem w mieszkaniu są nie tylko ściany czy wykładziny, ale także płuca właścicieli, które są wymarzonym środowiskiem do ich  rozwoju.

Wracając do opisywanego przypadku, właściciele feralnego prysznica cierpieli od jakiegoś czasu na nawracające, o nieznanej przyczynie infekcje dróg oddechowych, co jest zazwyczaj pierwszym objawem wpływu toksycznego środowiska zarodników grzybów i pleśni.

Skąd się wzięła nieszczelność pomiędzy wanną a ścianą? To proste, jako materiału izolacyjnego użyto … popularnej , przezroczystej taśmy klejącej.

W większości przypadków leczenia alergii skupiamy się na walce z objawami.  Czasami warto zastanowić się i spojrzeć szerszym okiem na aktualną sytuację w domu.  Może powody infekcji kryją się gdzieś indziej, tak gdzie sięgnie tylko oko… kamery termowizyjnej.

Źródło: Pracownia Pomiarów Termicznych inż. Krzysztof Kruszewski www.termowizja.warszawa.pl

Opracowanie ePR: ADPR Group

Ministerstwo Środowiska – Pieniądze na termomodernizację

Pieniądze na termomodernizację

Ministerstwo środowiska prezentuje kolejne listy rankingowe przedsięwzięć termomodernizacyjnych zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku Klimatycznym.

Na listach rankingowych znalazły się projekty z Białej Podlaskiej, Koszalina, Krakowa, Lublina, Łomży, Oświęcimia, Radomia, Szczecina i Tarnowa. Wstępnie przyznana kwota w formie dotacji to niemal 41 mln zł. Zakwalifikowano również przedsięwzięcia termomodernizacyjne w formie pożyczek na około 43 mln zł.

Przedsięwzięcia będą realizowane w ramach programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS-Green Investment Scheme) Część 1 – Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podstawowym celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć, które poprawiają efektywność wykorzystania energii przez budynki użyteczności publicznej.

Polska zredukowała emisje gazów cieplarnianych w porównaniu do roku 1988 (rok bazowy dla Polski zgodnie z Protokołem z Kioto) o 30 proc. wobec zobowiązań z Protokołu wynoszących 6 proc. W tym samym czasie PKB w Polsce zwiększył się o 70 proc. Posiadana przez nasz kraj nadwyżka jednostek AAU to przede wszystkim wynik restrukturyzacji polskiej gospodarki przeprowadzonej po 1990 roku, jak również działań na rzecz środowiska naturalnego w Polsce.